KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO  HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER   HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
 1 Evrak Kayıt İşlemleri

1-Her türlü gelen ve giden evrakın EBYS sistemine kaydedilmesi.
2-Gelen ve giden evrakın ilgili birime dağıtımının sağlanması.
3- Yazışmalarla ilgili hertürlü posta ve kargo işlemlerini yürütmek
4-EBYS Sisteminde sistem sorumlusu olarak akademik ve idari personele destek vermek.
5- Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

10 GÜN 
 2  Öğrenci Belgesi Vermek Öğrenciye Öğrenci Olduğunu Gösteren Belge.  5 DAKİKA
 3  Transkript Belgesi Vermek Not Döküm Belgesi.  5 DAKİKA
 4  Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi Vermek  Mezun Öğrencilere verilir.  1 AY
 5  Ders Programı  Ders vermek üzere görevlendirilen akademik personel ile koordinasyon içinde haftalık ders programı hazırlamak.  2 HAFTA
 6  Kütüphane İlişik Kesme  Yüksekokulumuzandan mezun olma durumundaki öğrenci ve personelin kütüphaneyle ilişiğinin kesilmesi.  5 DAKİKA
 7  Personel İşleri  Akademik ve İdari personelin izin talepleri.  1 GÜN
 8  Personel İşleri Akademik ve İdari personelin emeklilik işlemleri. 1 AY
 9  Personel İşleri  Ders Görevlendirmeleri.  2 AY
 10   Personel İşleri  Öğretim Görevlisi Başvuru işlemleri.  1 AY
 11  Kütüphane Ödünç kitap verme  Kullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışında kullanıma açılması ve iade edilmesi.  10 İŞ GÜNÜ
 12  Staj İşlemleri  TAŞKÖPRÜ MYO’ DA Okuyan Bütün Öğrenciler için zorunlu stajı yapmaları gerekmektedir.  30 İŞ GÜNÜ
 13  Mali İşler Yolluk Ödemeleri  1-E-Yolluk Bildirimi Beyannamesi.
2-Uçak Bileti.
3-Konaklama Faturası.
4-Kurs Katılım Belgesi ve Ödeme Makbuzu.

 5 GÜN
 14  Mali İşler Bütçe Teklifinin Hazırlanması  1-Rektörlüğümüzce belirlenen tavan rakamları geçmeyecek şekilde 03 mal ve hizmet kalemlerinin ekonomik kodlara ve ihtiyaçlara göre dağılımlarını yapmak.
2-01 Personel Maaş ve sosyal hak. Giderlerinin Tahmini rakamlarını tespit etmek.
3-02 Sgk primlerinin yıllık maliyetleri tahmini olarak hesaplamak.
 10 GÜN
 15  Mali İşler Ekders Ödemeleri  1-Her program için (örgün,ikinci öğretim ve uzaktan öğretim) ayrı ayrı olmak üzere akademik personelin puantajlarını hazırlamak ve ıslak imzalanı temin etmik.
2-Örgün ve II.öğretim için, KBS üzerinden ekders modülünü kullanarak bordo ve tahakkuklarını hazırlamak.
3-Uzaktan Eğitim ADUZEP programı için manuel bordro yapmaktayız. Henüz KBS yeterli değil derse kayıtlı öğrenci sayısının konterjana bölünmesi ile öğrenci katsayısı bulunmakta ve buna göre ilgili personelin akademik ünvanına göre ödeme yapılmaktadır.
1 AY
 16  Mali İşler Maaş Ödemeleri  1-Personelin Terfilerini girmek.
2-Sendika Bilgilerini girmek.
3-İcra bilgilerini girmek.
4-Sosyal Haklarını kontrol etmek, eş ve çocuk yardımı gibi.
5-Sgk e-bildirgelerini her ayın 15-20 ‘si arasında eletronik ortamda bildirmek.
6-Maaş Farklarını ve keseneklerini yapmak.
7-İlgili personele açıktan atama ve / veya nakil gelen personele ve mahkeme kararları ile atananlara fark bordrosu yapmak ve geçmişe dönük sgk primlerinin bildirimleri yapmak.
8-Personelin Hayat Sigorta Poliçelerinin maaşa girilmesi.
9-Personelin Diğer Birimlerden gelen matrahlarının maaşa girilmesi.
10-SGK HİTAP Programını güncellemek.
 5 GÜN
 17  Mali İşler Satınalma İşlemleri 1-Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre birimin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, hırtavat malzemesi gibi sarf ve ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerinin satın alınması.
2-İhale Olur Belgesi Hazırlamak.
3-Piyasa araştırma tutanağı hazırlamak.
4-Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek.
5-Muayene Komisyonuna Sunmak.
6-Fatura ve borçu yoktur belgesi istemek.
7-Teklif mektuplarını kabul etmek.
8-KİK ekap programına gerekli stınalma girişleri yapmak ve yasaklı sorgulaması yapmak.
 
 15 GÜN
 18  Mali İşler Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak  1-Bütün Birimlerinin bilgililerini toplamak ilgili istatistik sayfalarına girmek.(örng.öğrenci sayıları,demirbaş sayıları gibi…)
2-Birim Misyon ve Vizyonuna uygun geçen bir yılın değerlendirmesi.
 15 GÜN
 19  Taşınır mal Ambar Giriş ve Çıkış İşlemleri  1-Ambara gelen malın öncelikle muayene komisyonuna sunulması.
2- Muayeneden geçen mallara ambar girişi için TİF düzenlenmesi.
3- Tüketime verilen mallar için TİF düzenlenmesi.
4- 3 Ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve rektörlüğe sunulması.
5- Dayanıklı Malların kullanıcılarına zimmetlenmesi.
6- Ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş kullanılmayacak durumda taşınırların hurdaya ayrılması işlemleri yapmak ve işlemi sonuçlandırmak.
7- Satın alınan dayanıklı malların numaralandırılması ve barkodlanması.
8- Yıl sonu ayniyat muhasebesi bakımından depo sayımı tüketim defteri demirbaş defteri ve cetvellerin hazırlanması ve sayıştay denetim dosyası oluşturmak.
9- Taşınır işlemleri ile ilgili hibe ve diğer birimlerden alınan devir işlemleri ve taşınırla ilgili genel yazışmaları yapmak.
 15 GÜN