Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar,
2. Yüksekokuldaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi
hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir,
3. Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil eder. Yüksekokul vizyon ve stratejisini belirleyerek
gerçekleştirilmesini takip eder,
4. MYO/YO kurullarına başkanlık etmek, MYO/YO kurullarının kararlarını uygulamak
ve MYO/YO birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
5. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde MYO/YO genel durumu ve işleyişi
hakkında rektöre rapor vermek,
6. MYO/YO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
MYO/YO bütçesi ile ilgili öneriyi MYO/YO yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan
sonra rektörlüğe sunmak,
7. MYO/YO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
8. MYO/YO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak,
9. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması,
10. Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde
yürütülmesi,
11. Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol
edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur,
12. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
13. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
14. KastamonuÜniversitesinin temsil yetkisini kullanmak,
15. İmza yetkisine sahip olmak,
16. Harcama yetkisi kullanmak,
17. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme,
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,
18. Emrindeki yönetici ve personeli cezalandırma, ödüllendirme, sicil verme, eğitim
verme, işini değiştirme ve izin verme yetkisine sahip olmak,
19. Kuruma alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve
onaylama yetkisine sahip olmak.

Yüksekokul Müdür  Yardımcısı Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. MYO/YO Müdürünün verdiği görevleri yapmak,
2. Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapmak,
3. MYO/YO Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
4. Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için MYO/YO Müdürlüğü’nün talep ettiği
bilgileri ve dokümanları vermek,
5. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan
ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak,
6. Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,
7. MYO/YO Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder,
8. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
9. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
10. Kastamonu Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak,
11. İmza yetkisine sahip olmak,
12. Harcama yetkisi kullanmak,
13. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme,
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Bölüm kurullarına başkanlık eder,
2. Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder,
3. Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını
sağlar,
4. Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar,
5. Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde
yapılmasını sağlar,
6. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar,
7. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde
hazırlanmasını sağlar,
8. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir,
9. Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları
Dekanlığa sunar,
10. Yüksekokul Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme
bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür,
11. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi
amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim
ortamının oluşmasına çalışır,
12. Yüksekokul Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar,
13. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar,
14. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir,
15. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları
doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar,
16. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar
yapar,
17. Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde
uygulanmasını sağlar,
18. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar,
19. Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar,
20. Rektörün, Dekanlığın, Yüksek Okullarda Yüksek Okul Müdürünün, Meslek Yüksek
Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar,
21. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
22. İmza yetkisine sahip olmak,
23. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol
etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,
24. Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve
onaylama yetkisine sahip olmak.

Öğretim Üyesi Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksekokulu
ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak,
2. Fakülte/Yüksek Okul/Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi
sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
3. Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Fakülte Dekanının
/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları
vermek,
4. Görevli olduğu kurulların toplantılarına ve akademik kurullara katılmak,
5. Öğrenci eğitiminde, vermekle yükümlü olduğu derslerin müfredat ve içeriğini sürekli
güncellemek,
6. Bilimsel araştırmalar yapmak, sonuçlarını bilimsel toplantılarda sunmak ve
akademik niteliği olan dergilerde yayımlamak,
7. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılmak,
8. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan
ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak,
9. Öğrenci danışmanlık işlemlerini yürütmek,
10. Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine
sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir,
11. Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel
donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen
faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve
öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur,
12. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
13. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri
kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte/Yüksek
Okul/Meslek Yüksek Okullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur,
14. Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,
Anabilim Dalı, Bölüm ve Dekanlık/Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak,
2. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi
sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
3. Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Fakülte Dekanının
/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları
vermek,
4. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan
ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak,
5. Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,
6. Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine
sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir,
7. Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel
donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen
faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve
öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur,
8. Dekan/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu ve Bölüm Başkanı’nın verdiği
görevleri yapar,
9. Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri
kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken,
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar,
2. Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar,
3. Yüksekokulun üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst
makamlara gerekli bilgileri sağlar,
4. Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul
Müdürüne öneride bulunur,
5. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütülmesini sağlar,
6. Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve
Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü
yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar,
7. Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli
bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin
yürütülmesini sağlar,
8. Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve
teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır,
9. Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder,
10. Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar,
11. Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve
arşivlenmesini sağlar,
12. Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim demirbaş
malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir,
13. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasına yardım eder,
14. Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım eder,
15. Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının
Rektörlüğe iletilmesini sağlar,
16. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapar ve zamanında
yerine getirilmesini sağlar,
17. Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder,
18. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını yardımcı olur,
19. İdari personelin görev ve işlerini denetler, eğitilmelerini sağlar,
20. İdari personele ve öğrencilere mevzuat hakkında bilgi verir,
21. İdari personelin sicil işlemlerini yürütür,
22. Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol
eder, gereği için hazırlıklar yapar,
23. Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali işleri yürütür,
24. Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlar,
25. Personelin izinlerini planlar ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri
uygular,
26. Yüksekokul personeli ve bakmakla yükümlü yakınlarına ait hasta sevk belgesini onaylar,
27. Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirir ve gerekeni yapar,
28. Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme,
düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak,
Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapar.

Öğretim Yardımcıları Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
1. Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak,
2. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi
sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
3. Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Fakülte Dekanının
/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları
vermek,
4. Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan
ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak,
5. Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine
sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir,
6. Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel
donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen
faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve
öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur,
7. Dekan/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu ve Bölüm Başkanı’nın verdiği
görevleri yapar,
8. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
9. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek,
10. Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerin de belirtilen diğer görevleri yapmak.
 

Elektrik Teknikeri Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan plana göre; Üniversitede yapılacak elektrik
tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlar,
2. Üniversite içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana
gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder.
Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder,
3. Üniversite genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve
yenilenmesi işlerinde görev almak,
4. Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerinde görev almak,
5. Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenmek, gerekli manevraları
planlamak ve uygulatmak,
6. Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet tedbirlerini
araştırmak ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak,
7. Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve
uygulamak, bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak
ve uygulatmak,
8. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve üst amirine sunmak,
9. Daire Başkanlığınca oluşturulacak ihale komisyonları, yaklaşık maliyet komisyonları,
kontrol teşkilatları, muayene ve kabul komisyonları vb komisyonlarda görev yapmak,
10. Amirlerinin mevzuata uygun olarak verdiği ve görev alanına giren diğer işleri
uygulamak veya uygulatmak,
11. Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip teminini
sağlamak,
12. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına
uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,
13. Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut veya yeni
yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri
uygulamak,
14. Üst yönetimin ve daire başkanının verdiği görevleri yapmaktır.

İnşaat Teknikeri Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan işlerin,
yapılan sözleşme çerçevesinde yer teslimi, işe başlama tutanağı, sgk bildirimi, bölge
çalışma müdürlüğüne bildirimi, kalkınma bakanlığına bildirimi, yapımının takibi ve
denetim işlerinin yürütülmesi,
2. Hakedişlerinin hazırlanması,
3. Sözleşme hükümlerine göre yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabullerinin
yaptırılması işleri,
4. İncelenmesi tamamlanmış işlerin en son duruma göre varsa mahsuplaşma işlerinin
yürütülmesi,
5. Kesin teminatların iadesi ve iş deneyim belgelerinin verilmesinin sağlanması işlerinin
yürütülmesi,
6. Bütçe harcamalarında ödenek durumlarını kontrol ederek ödenek üstü harcama
yapmamak,
7. Yapılacak yapıda mühendislerin ve mimarların yönergelerini uygulamak için; Metraj
ve keşif işlemlerini yapmak,
8. İnşaat projesine göre gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlar,
9. İnşaat çalışmalarını kontrol eder ve gelişmeler hakkında mühendise bilgi verir,
10. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve üst amirine sunmak,
11. Daire Başkanlığınca oluşturulacak ihale komisyonları, yaklaşık maliyet komisyonları,
kontrol teşkilatları, muayene ve kabul komisyonları vb komisyonlarda görev yapmak,
12. Amirlerinin mevzuata uygun olarak verdiği ve görev alanına giren diğer işleri
uygulamak veya uygulatmak,
13. Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip teminini
sağlamak,
14. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına
uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,
15. Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut veya yeni
yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri
uygulamak,
16. Üst yönetimin ve daire başkanının verdiği görevleri yapmaktır.

Makine Teknikeri Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Daire Başkanlığınca oluşturulacak ihale komisyonları, yaklaşık maliyet komisyonları,
kontrol teşkilatları, muayene ve kabul komisyonları vb komisyonlarda görev yapmak,
2. Amirlerinin mevzuata uygun olarak verdiği ve görev alanına giren diğer işleri
uygulamak veya uygulatmak,
3. Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip teminini
sağlamak,
4. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına
uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,
5. Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek,
6. Makine mühendisi tarafından tasarlanan her türlü makine veya motorun teknik
resmini çizer,
7. Üniversite bünyesindeki jeneratör ve asansörlerin bakım ve onarımının
yaptırılmasının takibi,
8. Makine veya motorların yerlerine yerleştirilmesi, bakım ve onarımı ile ilgili işleri
yürütür,
9. İncelenmesi tamamlanmış işlerin en son duruma göre varsa mahsuplaşma işlerinin
yürütülmesi,
10. Kesin teminatların iadesi ve iş deneyim belgelerinin verilmesinin sağlanması işlerinin
yürütülmesi,
11. Bütçe harcamalarında ödenek durumlarını kontrol ederek ödenek üstü harcama
yapmamak,
12. Piyasa fiyat araştırmalarında görev alma,
13. Her türlü yazışmaların yapılması,
14. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve üst amirine sunmak,
15. Üst yönetimin ve daire başkanının verdiği görevleri yapmaktır.

Yüksekokul Müdür Sekreteri Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Müdürün verdiği emirleri yerine getirmek,
2. Müdürün görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek
3. Müdürün özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirmek,
4. Müdürün özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütmek,
5. Müdürün kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenlemek,
6. Müdürün özel ve kurumsal dosyalarını tutmak ve arşivlemek,
7. Müdürün görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını
takip etmek ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapmak,
8. Birimlerde hazırlanan yazıları Müdüre sunmak, onaylanan evrakları kayıt numarası
verilmesi için Evrak Kayıt bürosuna teslim etmek,
9. Kurum içinden ve kurum dışından gelen misafir ve görevlilerin randevularını
düzenleyerek aksaklıklara meydan verilmemesini sağlamak,
10. Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişi ve kurullarla iletişim kurmak ve gerekli olan
evrak ile yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,
11. Yüksekokulun e-mailini günlük takip etmek,
12. Dinî ve Millî bayramlarda Müdürün tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını
sağlamak,
13. Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlamak,
14. Birimlerin staj komisyonun yazışmalarını yapmak, teknik gezi gibi konularda dış
firmalarla iletişimi sağlamak,
15. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
16. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek,
17. Yüksekokul Sekreterine, Yüksekokul Müdür Yardımcılarına ve Yüksekokul
Müdürüne karşı sorumludur.

Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa bildirmek için üst yazısını hazırlar,
2. Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda
duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını
bildirmek için yazısını hazırlar,
3. Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır,
4. Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlar,
5. Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder,
6. Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak
defterine işler, yazıları dosyalar,
7. Dekanlıktan gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler,
gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlar,
8. Toplantı duyurularını yapar,
9. Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini
dosyalar,
10. Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb.
yazılarını yazar,
11. Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim
elemanlarına duyurur,
12. Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul
kararını Dekanlığa bildirir,
13. Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarır ve tanıtır,
14. Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından
incelemesini sağlar,
15. Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin
öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar,
16. Gelen yazıların Bölüm Başkanına iletir,
17. Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesi yapar,
18. Bölüme gelen postaları dekanlıktan teslim alıp ilgili birimlere teslim eder,
19. Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi, Bölüme ait yazıları gerektiği kadar çoğaltmak ve
ilgililere teslim eder,
20. Bölümün fotokopi işlerini yürütmek ve sorumluluğundaki optik okuyucu, fotokopi,
akıllı tahta ve baskı makinelerini korumak ve genel bakımını yapmak,
21. Sınav zamanlarında soru çoğaltmak ve cevap kâğıdı basmak ve akademik
personele ait resmi evrakları çoğaltmak,
22. Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,
23. Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması,
24. Evrakların ilgili kişi veya birime zimmetle teslim etmek ve ilgili kişi veya birimden
zimmetle teslim almak,
25. Ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları,
yarıyıllık ders planları, Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders
değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması
ve mezuniyet evraklarının hazırlanması,
26. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerinin yürütülmesi,
27. Yarıyıl sonu sınavı sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders
veren Öğretim Elemanlarından toplanması ve Dekanlığa sunulması ve öğrenciye
ilan edilmesi,
28. Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması,
29. Kayıt Yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek,
30. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları işlemleri takibinin yapılması,
31. Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde
görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan
muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması,
32. Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi,
33. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme,
araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması,
34. Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması,
35. Bölüm Sekreterliği İşlemleri Kontrol Formu’nda belirtilen ilgili faaliyetlerin
yürütülmesi,
36. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin
sağlanması,
37. Ek ders ve sınav puantajlarının zamanında hazırlanarak muhasebe birimine
gönderilmesi,
38. Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve
sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm
işleri yerine getirmek,
39. Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine
getirmek,
40. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve
işlemlerin yapılması.

Sekreter Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Yöneticinin verdiği emirleri yerine getirmek,
2. Yöneticinin görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,
3. Yöneticinin özel ve resmi haberleşmelerini yerine getirmek,
4. Yöneticinin özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütmek,
5. Yöneticinin kurum içi ve kurum dışı randevu isteklerini düzenlemek,
6. Yöneticinin özel ve kurumsal dosyalarını tutmak ve arşivlemek,
7. Yöneticinin görevlendirmelerinde görevden ayrılma, göreve başlama yazışmalarını
takip etmek ve yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapmak,
8. Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişi ve kurullarla iletişim kurmak ve gerekli olan
evrak ile yazışmaları hazırlayarak imza ve onaya sunmak,
9. Birimin e-mailini günlük takip etmek,
10. Dinî ve Millî bayramlarda yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını
sağlamak,
11. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
12. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek,
13. Birim Yöneticilerinin verdiği diğer işleri yapmak.

Evrak Kayıt Görevlisi Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
1. Kurum içi, kurum dışı her nevi gelen ve giden evrakların almak ve göndermek,
2. Birimine yazılmış yazıları gelen evrak defterine kayıt etmek ve Birim Amirine
sunmak,
3. Birim Amiri tarafından birimlere havale edilen yazıları ilgili bürolara iletmek,
4. Birimlerde yazılan resmi yazıları imza ve onaydan sonra, giden evrak defterine kayıt
etmek; nüshasını ilgili birime dosyaya konulmak üzere birim sorumlusuna teslim
etmek ve aslını postalamak,
5. Birimlerde yazılan yazıları onaydan sonra giden evrak defterine kayıt etmek ve
postalamak,
6. Postanın verilmesi, alınması, pulların sarfı, posta zimmet defteri, elden evrak
gönderilmesi bu büronun sorumluluğundadır.
7. Birim Amiri tarafından verilen diğer işlemleri yapmak.
 

Yazı İşleri Görevlisi Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Birim içi ve dışı yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
2. Birim içi ve dışı yazışmalara tarih ve sayı numaraları vermek,
3. Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yapmak,
4. Birim ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlamak,
5. Birim tarafından oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapmak,
6. Birim tarafından oluşturulan komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivlemek,
7. Kültürel faaliyet yazışma tarihlerinin birimlere bildirilip, afişlerinin gerekli yerlere
asılması işlemlerini yürütmek,
8. Birimin akademik ve idari personelinin her türlü posta evraklarının teslim alıp
dağıtım işlerini yapmak,
9. Birimlerde öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal
etkinliklerin, varsa kazanılan ödüllerin listesini tutmak,
10. Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak yapılacak
olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
11. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreteri, Enstitü
Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Meslek Yüksekokul Sekreterine karşı
sorumludur.

Mali İşler Görevlisi Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
1. Akademik ve idari personelin maaş, ek ders, terfi ve geçim indirimi bordro işlemlerini yapmak,
2. Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırmak,
3. Birim dosyalama işlemleri yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak,
4. Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak,
5. Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak,
6. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini yapmak,
7. Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini yapmak,
8. Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek,
9. Birim bütçesi hazırlıklarını yapmak,
10. Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak,
11. Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,
12. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibini yapmak,
13. Stratejik Plan ve Performans Hedefleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
14. Sınav ve ders programlarının ilan edilmesi ve birim ile ilgili diğer duyuru işlemlerini yapmak,
15. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapmak,
16. Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesapları tutar bu kesintiler ile ilgili işleri yapmak, sonuçlandırmak ve ilgili alt birimlere iletmek,
17. Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlamak ve ilgili alt birimlere iletmek,
18. Sorumlu olduğu yazışmaları yapmak,
19. Elektrik, su, telefon, doğalgaz, satın alma vd. faturaların ödeme hazırlığını yapmak, ilgili birimlere göndermek,
20. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek ve taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vd. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
21. Bağlı olduğu birim ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 

Personel İşleri Görevlisi Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
1. Akademik ve idari personelin özlük, izin ve emeklilik ile ilgili işlemlerini yapmak,
2. İdari personelin "Fazla Çalışma Puantaj Cetveli”ni mali işler bürosuna göndermek,
3. Personel ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,
4. Öğretim Elemanlarının görev sürelerini takip etmek, görev süresi dolanların görev
süresi yenileme evraklarını 15 gün önceden Rektörlüğe gönderilecek şekilde
hazırlamak,
5. Öğretim Elemanlarının yurt içi-yurt dışı görevlendirmelerini yapmak, yollukluyolluksuz
giden sayılarını takip etmek,
6. İşe başlayan-ayrılan personelin SGK işlemlerini (Giriş-Çıkış) işlemlerini yapmak ve
mali işler görevlisine bildirmek,
7. Birim kurul üyelerinin, Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlarının görev sürelerini takip
etmek ve görev süresi dolanları 15 gün önceden Rektörlüğe gönderecek şekilde
hazırlamak,
8. İdari personele duyurulması gereken yazıları imza karşılığı duyurmak,
9. Amiri tarafından, personelle ilgili verdiği diğer işlemleri yapmaktır.
 

Öğrenci İşleri Görevlisi Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Birimde kaydı yapılan öğrencilerin her türlü işlemlerinin yapılmak,
2. İlk kayıt öğrencilerin not kütüklerini hazırlamak,
3. Her eğitim-öğretim başında askerlik çağına gelen ve mezun olan tüm erkek
öğrencilerin askerlik belgelerinin öğrenci bilgi sisteminden çıkartılarak posta ile
askerlik şubesine gönderilmesini yapmak,
4. Öğrencilerin günlük sorularına cevap verilmesi, öğrencilerin öğrenci belgesi, harçburs
işlemleri, transkript ve erkek öğrencilerin askerlik belgesi isteklerini çıkartılarak
hazır hale getmek,
5. Birim Yönetim Kurulu kararlarının öğrencinin dosyasına ve öğrenci bilgi sistemine
işlenerek Anabilim dalına bilgi vermek,
6. Öğrencilerin sınav itirazlarında itiraz dilekçesinin alınarak, onaylattırılıp ilgili Anabilim
Dalı başkanlıklarına teslim edilmesini sağlamak,
7. Birim Yönetim Kurulu’nca mezuniyeti onaylanan öğrencilere geçici mezuniyet
belgeleri, transkript ve diplomalarını hazırlamak,
8. Kayıt dondurma, kayıt silme, af yasasından yararlanarak gelen öğrencilerin
işlemlerini yürütmek, kaydı silinen öğrencilerin adreslerine bildirimde bulunmak,
9. Anket ya da araştırma izni almak isteyen öğrencilerin dilekçelerini alarak gerekli
yazışmaları yapmak, takip etmek ve dosyalamak,
10. Öğrenci işleri ile ilgili yazışmaları yürütmek,
11. Öğrencilerin ders durum bilgilerini, danışman atamalarını ve tez konularını öğrenci
transkriptlerine ve öğrenci bilgi sistemine işlemek,
12. Bağlı olduğu birim ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve
işlemleri yapmak.

Memur Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri
kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,
2. Şubeye gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek,
dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek,
3. Şubeden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak,
4. Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak,
5. Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak,
6. Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken, Fakültelerin, Yüksek Okulların, Meslek Yüksek Okullarının
Sekreterine, İstihdam edildiği birimin Şube Müdürü, Şef, Daire Başkanına ve Genel
Sekreter karşı sorumludur.

İş Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine
ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak
üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu
donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi
konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına
uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,
2. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak
bildirmek,
3. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin
araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar
yaparak işverene önerilerde bulunmak,
4. İşyerinde meydana gelen ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana,
ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin
araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak,
5. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara
ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken
sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini
yapmak,
6. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve
uygulamalarını kontrol etmek.
7. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara
katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal
afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının
hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve
tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini
izlemek ve kontrol etmek,
8. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve
uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,
9. Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği
halinde hazırlamak,
10. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına
sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,
11. Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma
izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol
etmek,
12. İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme
yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli
önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
13. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer
aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak,
14. Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde
çalışmak,
15. Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu
kişilerle işbirliği yapmak.

Hizmetli Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
1. Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını,
birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının
sağlamak/sağlattırmak,
2. Görev yaptığı birime gelen misafirleri karşılamak, gelen ziyaretçilere yol göstermek,
misafirlere ikramda bulunmak,
3. Sınıf, laboratuvar, koridor gibi alanların havalandırmak,
4. Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
5. Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları fakülte sekreterine bildirmek,
yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye
müdahale etmek,
6. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,
7. Herhangi bir aksaklıkta, karar verilmesi gerekli durumda birim sorumlusu ile iletişime
geçmek,
8. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
9. Hizmetliler görevlerinden dolayı görev yaptıkları birim amiri ve birim çalışanlarına
karşı sorumludur.
 

Yardımcı Hizmetli Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
 
1. Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve hijyenik olmasını,
birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlamak,
2. Görev yaptığı birime gelen misafirleri karşılamak, gelen ziyaretçilere yol göstermek,
misafirlere ikramda bulunmak,
3. Sınıf, laboratuvar, koridor gibi alanların havalandırmak,
4. Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
5. Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları fakülte sekreterine bildirmek,
yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye
müdahale etmek,
6. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak,
7. Herhangi bir aksaklıkta, karar verilmesi gerekli durumda birim sorumlusu ile iletişime
geçmek,
8. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak,
9. Hizmetliler görevlerinden dolayı görev yaptıkları birim amiri ve birim çalışanlarına
karşı sorumludur.

Temizlik Görevlisi Görev Tanımı

 
YETKİ VE
SORUMLULUKLAR
1. Çalışma odalarındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, etajer, sehpa, telefon vb. bütün
eşya ve mefruşat, gerekli malzeme ve dezenfekte edici maddelerle temizleme,
2. Binada mevcut halıların tamamı emiş gücü yüksek sanayi tipi elektrik süpürgesi ile
süpürmek,
3. Bilgisayar cihazlarının ve sistemlerinin bulunduğu mekanlarda toz kaldırmadan
elektrikli süpürge ile süpürerek dezenfekte edici katkı maddeli su ve paspas ile
silmek,
4. Bilgisayarlar ve sistem odalarındaki cihazların temizliğini özel maddelerle personel
kontrolünde yapmak,
5. Çalışma odaları ve binada bulunan tüm çöpleri toplamak idarenin göstereceği yere
depolamak,
6. Çöp kutuları temizlemek, çöp kutuları ve sepetlerinin naylon torbaları yıprandığında
anında değiştirmek,
7. Binada mevcut tüm tuvaletlerin; WC taşları lavabolar, pisuarlar günde en az iki defa
dezenfekte edici maddelerle temizlemek. Ayrıca her hafta dezenfekte edilerek
tazyikli su makinası ile iç kısımları yıkamak,
8. Klozet kapakları, sıhhi tesisat ve armatürleri temizlemek,
9. Mevcut radyatör panelleri ile peteklerin temizliği yapmak,
10. Binaların giriş merdivenleri, paspasları, giriş kapısı ile camlarının temizliği yapmak,
11. Bina civarındaki bahçe, beton saha ve tretuvarında hiçbir zaman pislik, çamur, kâğıt
parçası, sigara izmariti, naylon poşet vs. bırakmamak,
12. Karlı havalarda beton yol ve tretuvar ile merdiven ve açıktaki dış kullanım
alanlarındaki kar ve buzları temizlemek ve gerekli hallerde buzlanmanın önlenmesi
için tuzlama yapmak,
13. Tüm camların ve aynaları silmek,
14. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve
boşaltma işlerini yapmak,
15. Birim amiri ve birim çalışanlarına karşı sorumludur.